• Doprava zdarma už od 80 EUR

Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v eshope www.piumo.sk  medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: PIUMO Yarns s. r. o., se sídlem 1. máje 267, Skřečoň, 735 31 Bohumín, Česká republika, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C 90001, IČO: 173 68 022 (dále pouze „Prodávající“).

Kontakt s predávajúcim je možný prostredníctvom:

§ 1. Všeobecná ustanovenia

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Cena za tovar

Ceny výrobkov ponúkaných v Obchode sú uvedené v eurách (EUR) a zahŕňajú DPH a ďalšie poplatky vyžadované slovenskými právnymi predpismi.

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke X.[VB1] 

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Reklamačný poriadok

Reklamácie tovaru

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Výrobok v bezchybnom stave.
 2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Výrobku až do okamihu prevzatia Výrobku Kupujúcim.
 3. Nebezpečenstvo spôsobenia škody na Výrobku prechádza na Kupujúceho okamihom vydania Výrobku dopravcom.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že v okamihu prechodu nebezpečenstva spôsobenia škody na Výrobku na Kupujúceho:
  1. Výrobok má vlastnosti dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo, pokiaľ takáto dohoda neexistuje, vlastnosti, s ktorými bol Kupujúci Predávajúcim Výrobku oboznámený alebo ktoré mohol Kupujúci očakávať vzhľadom na povahu Výrobku a na základe reklamy Predávajúceho;
  1. Výrobok je vhodný pre zamýšľané použitie;
  1. Výrobok zodpovedá kvalitou a prevedením vzorky, ktorá bola Kupujúcemu poskytnutá pred uzavretím Kúpnej zmluvy;
  1. Výrobok vyhovuje platným právnym predpisom.
 5. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo uplatniť nároky z vád Výrobku v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Výrobku. Vyššie uvedené sa netýka:
  1. Výrobku, ktorého cena bola znížená z dôvodu jeho vady;
  1. Vád spôsobených bežným používaním Výrobku;
  1. V prípade predaja použitého Výrobku nezodpovedá Predávajúci za vadu zodpovedajúcu miere opotrebenia Výrobku v čase uzavretia Kúpnej zmluvy;
  1. vád spôsobených povahou Výrobku.
 6. Pokiaľ je vada Výrobku zistená Kupujúcim závažná, má Kupujúci právo:
  1. požadovať výmenu Výrobku za bezchybný Výrobok, pričom keď sa vada týka iba časti Výrobku, ktorú je možné od celku oddeliť, požadovať výmenu tejto časti Výrobku a pokiaľ táto výmena nie je možná, odstúpiť od Kúpnej zmluvy;
  1. požiadať o opravu Výrobku;
  1. požiadať aj zníženie ceny Výrobku;
  1. odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci má predávajúceho informovať o výbere svojho práva pri podávaní reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po podaní reklamácie. Výhrada uvedená v predchádzajúcej vete neplatí, pokiaľ Kupujúci požiadal o opravu vady Výrobku, ktorá je alebo ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Pokiaľ Predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote, je Kupujúci oprávnený požadovať namiesto odstránenia vady zníženie ceny Výrobku alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci je oprávnený požadovať zníženie ceny aj v prípade, keď Predávajúci nedodá Výrobok v bezchybnom stave v stanovenej lehote.

 Pokiaľ Kupujúcim zistená vada Výrobku nie je závažná, je Kupujúci oprávnený požadovať odstránenie vady alebo zníženie ceny Výrobku. Kým Kupujúci neuplatní požiadavku uvedenú v predchádzajúcej vete, je Predávajúci oprávnený odstrániť vadu podľa vlastného uváženia. Pre zmenu požiadavky Spotrebiteľa je vyžadovaný predchádzajúci súhlas Predávajúceho. V prípade, že Predávajúci vadu Výrobku v stanovenej lehote neodstráni, je Kupujúci oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 V prípade, že Predávajúci po posúdení reklamácie dodá Kupujúcemu chybný Výrobok, najmä nevhodný na použitie, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Kupujúci, ktorý reklamuje vadu Výrobku, predloží:

vlastnoručne podpísaný reklamačný formulár, ktorý je prílohou č. 2 Obchodných podmienok;

nákupný doklad k Výrobku alebo jeho kópiu;

Výrobok ktorý je predmetom reklamácie;

na odberné miesto zo všetkých odberných miest ponúkaných logistickou spoločnosťou Zásielkovňa.

Kupujúci, ktorý reklamáciu uplatnil a poskytol Predávajúcemu Výrobok, ktorého sa reklamácia týka, môže od Predávajúceho požadovať náhradu nákladov vynaložených na jeho dodanie. V prípade:

uznanie reklamácie Predávajúci bezodkladne uhradí Kupujúcemu náklady na dodanie reklamovaného Výrobku;

neuznanie reklamácie z dôvodu neopodstatnenosti nebudú náklady na dodanie reklamovaného Výrobku uhradené.

Reklamácie týkajúce sa elektronicky poskytovaných služieb

Užívateľ môže reklamáciu podať, pokiaľ Predávajúci služby poskytuje elektronicky v rozpore s Obchodnými podmienkami, čo má za následok najmä nefunkčnosť Obchodu alebo niektorej z jeho častí.

Užívateľ podávajúci reklamáciu z dôvodov uvedených v odseku 1 vyššie, zašle e-mailom na adresu shop@piumo.cz s nasledujúcimi náležitosťami:

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

V prípade, že je Vyhlásenie urobené elektronickou cestou, zašle Kupujúci na adresu uvedenú v § 1 ods. 4 bode 1 Obchodných podmienok e-mailovú správu s nasledujúcimi náležitosťami:

meno a priezvisko Kupujúceho;

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov Predávajúcim nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na adrese: X

Zásady ochrany osobních údajov

Vyplnením objednávky, registráciou, prihlásením na odber obchodných správ alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti PIUMO Yarns s. r. o., se sídlem 1. máje 267, Skřečoň, 735 31 Bohumín, Česká republika, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C 90001, IČO: 173 68 022 (ďalej len ako “Správca” či “Správca osobných údajov”) využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom je u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

1. Aké osobné údaje o vás Piumo spracúva?

Piumo spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré Piumou poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa k odberu newsletterov na Piumo.sk či pri reklamácii tovaru prostredníctvom call centra). Ide o tieto osobné údaje:

Piumo ďalej spracúva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

Piumo spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov. 

2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov Piumo vaše osobné údaje spracúva?

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo vašom zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku. 

Na aké účely používame cookies?

Cookies pomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prehliadaniu webových stránok. Cookies slúžia najmä na:

Naša webová stránka Piumo.sk používa cookies, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookies, tzv. „relačné cookies“ , ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookies, tzv. „permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Akonáhle dôjde k zatvoreniu prehliadača, vykoná sa ich vymazanie z vášho zariadenia. Trvalé cookies pomáhajú vaše zariadenie identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne.

Podľa funkčnosti delíme cookies na:

Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov však nie je možné akokoľvek identifikovať vás osobne.

Súhlas s používaním cookies a jeho odvolanie

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

PrehliadačInternet ExplorerChromeFirefox
Deaktivácia cookies1. V menu „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti internetu“. 
2. Teraz kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“. 
3. Na zablokovanie všetkých cookies premiestnenie posuvník do hornej polohy. 
4. Vaše nastavenie potvrďte „OK“.
1. V menu „Nastavenie“ vyberte možnosť „Rozšírené“. 
2. V sekcii „Ochrana súkromia a zabezpečenie“ kliknite na „Nastavenia obsahu“. 
3. Kliknite na „Súbory cookie“. 
4. Deaktivujte prepínač v možnosti „Povoliť stránkam ukladať a čítať údaje súborov cookie “.
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“. 
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“. 
3. V sekcii „Cookies a údaje stránok“ zaškrtnite možnosť „Blokovať ukladanie cookies a údajov stránok“.
Odstránenie cookies1. V menu nástroje vyberte voľbu „Bezpečnosť“ a potom vyberte položku „Odstrániť históriu prehľadávania“. 
2. Začiarknite políčko Súbory „cookie“ a údaje webovej lokality. 
3. Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“.
1. V menu „História“ kliknite na „Vymazať údaje o prehliadaní“. 
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Súbory cookie a iné dáta webu“. 
3. Kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“.
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“. 
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“ a následne prejdite do sekcie „História“. 
3. Vyberte možnosť „Vymazať históriu“. 
4. Zvoľte „Všetko“ pri voľbe „Časové obdobie mazania“. 
5. Rozkliknite detaily kliknutím na tlačidlo „Podrobnosti“ a zaškrtnite pole „Cookies“ a stlačte tlačidlo „Vymazať teraz“.

3. Počas akej doby vaše osobné údaje spracúvame?

4. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem Piumou a jeho zamestnancov spracúvané tiež partnermi Piumou. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Piumo starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:

Piumo je ďalej povinný niektoré vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.

5. Aké máte práva vo vzťahu k spracúvaní osobných údajov zo strany Piumou?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva: 


link to the slovakian website [VB1]