• Doprava zdarma už od 80 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PIUMO

§ 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „Obchodné podmienky“), definujú podmienky pre používanie internetového obchodu „Piumo“ prevádzkovaného na internetovej adrese www.piumo.cz (ďalej len „Obchod“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Podanie Objednávky Objednávateľ je považované za súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Obchod je vlastníctvom spoločnosti PIUMO Yarns s. r. o., so sídlom 1. máje 267, Skřečoň, 735 31 Bohumín, Česká republika, IČO: 173 68 022, spoločnosti zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, vložka C 90001, (ďalej iba „Predávajúci“).

Kontakt s Predávajúcim je možný prostredníctvom:
elektronickej pošty na adrese: shop@piumo.cz;
Predávajúci v rámci svojej činnosti predáva Výrobky, ktoré môžu Kupujúci zakúpiť prostredníctvom Obchodu, a elektronickú cesto poskytuje služby uvedené v Obchodných podmienkach.
Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
Pred použitím ponuky Obchodu je zákazník povinný sa zoznámiť s Obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov.


§ 2. Definícia

Slová s veľkým počiatočným písmenom použité v Obchodných podmienkach majú nasledujúci význam:

Pracovný deň – dni od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov podľa slovenských právnych predpisov;
Darčekový poukaz – doklad v elektronickej podobe, ktorý môže Kupujúci získať a potom použiť na nákup Výrobku;
Zákazník – Užívateľ alebo Kupujúci;
Občiansky zákonník – Zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník s neskoršími zmenami;
Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá s Predávajúcim vykonáva právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej hospodárskou alebo profesijnou činnosťou;
Účet – panel vytvorený v informačnom systéme Obchodu, ktorý umožňuje Užívateľovi využívať jeho funkcie, najmä nakupovať Výrobky;
Kupujúci – osoba, ktorá je Spotrebiteľom, Podnikateľom alebo Podnikateľom s právami Spotrebiteľa, ktorá s Predávajúcim uzavrela Kúpnu zmluvu alebo urobila kroky na jej uzavretie;
Zásady ochrany osobných údajov – dokument obsahujúci informácie o osobných údajoch spracovávaných Predávajúcim;
Držiteľ – pojem definovaný v § 12 Obchodných podmienok;
Výrobok – odevný výrobok ponúkaný Obchodom, ktorý si Kupujúci môže zakúpiť;
Podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť (tj samostatnú a trvalú zárobkovú činnosť);
Obchodné podmienky – pojem definovaný v § 1 ods. 1 Obchodných podmienok;
Predávajúci – pojem definovaný v § 1 ods. 3 Obchodných podmienok;
Zmluva – Kúpna zmluva alebo Zmluva o poskytovaní Služby Účtu;
Zmluva o poskytovaní Služby Účtu – zmluva o poskytovaní služieb elektronickou cestou v zmysle Zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou, ktorej predmetom je bezodplatné zriadenie a vedenie Užívateľského Učtu Predávajúcim po dobu neurčitú;
Kúpna zmluva – kúpna zmluva v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je predaj vybraného Výrobku, ponúkaného v Obchode, Kupujúcemu;
Kupujúci – osoba, ktorá je Spotrebiteľom, Podnikateľom alebo Podnikateľom s právami Spotrebiteľa, ktorá s Predávajúcim uzavrela Zmluvu o poskytovaní Služby Účtu alebo urobila kroky na jej uzavretie;
Objednávka – vyhlásenie Kupujúceho adresované Predávajúcemu, v ktorom je uvedený počet a druh Výrobkov, ktoré si Kupujúci praje zakúpiť.


§ 3. Technické požiadavky

Aby Zákazníci mohli Obchod riadne využívať, je nutné, aby súčasne:
boli pripojení k internetu;
pripájali sa na zariadenia umožňujúce používanie internetu;
používali webový prehliadač schopný na obrazovke zariadenia zobrazovať hypertextové dokumenty, zahrnuté na internete do služby World Wide Web, podporujúce programovací jazyk JavaScript a akceptujúce súbory cookies;
mali aktívny e-mailový účet.
Používanie vírusov, topánok, počítačových červov alebo iných počítačových kódov, súborov alebo programov (najmä skriptov a aplikácií pre automatizáciu procesov alebo iných kódov, súborov alebo nástrojov) Zákazníkov je v rámci Obchodu zakázané.
Predávajúci oznamuje, že používa kryptografickú ochranu elektronického prenosu a digitálneho obsahu prostredníctvom vhodných logických, organizačných a technických opatrení, najmä na zabránenie prístupu tretích strán k údajom, vrátane šifrovania SSL, používania prístupových hesiel a antivírusového alebo antispywarového softvéru.
Predávajúci upozorňuje, že aj napriek použitiu ochranných opatrení uvedených v odseku 3 vyššie môže byť používanie internetu a elektronicky poskytovaných služieb ohrozené prístupom tretích osôb do informačného a komunikačného systému a zariadenia zákazníka prostredníctvom škodlivého softvéru alebo získaním prístupu k dátam uloženým v tomto zariadení. Za účelom minimalizácie vyššie uvedeného rizika Predávajúci odporúča používať antivírusový softvér alebo prostriedky na ochranu identifikácie na internete.


§ 4. Pravidlá pre používanie Obchodu

Zákazník je povinný užívať Obchod spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ustanoveniami Obchodných podmienok, akoož aj s dobrými mravmi.
Je zakázané, aby Zákazník zverejňoval akýkoľvek nezákonný obsah.


§ 5. Založenie Účtu

Pre založenie Účtu musí Užívateľ urobiť nasledujúce kroky:
prejsť na webové stránky Obchodu a zadať nasledujúce údaje do formulára, ktorý sa tam nachádza:
meno a priezvisko;
nepovinné – názov spoločnosti a IČ DPH (ak je Kupujúci Podnikateľom alebo Podnikateľom s právami Spotrebiteľa);
adresa bydliska/podnikania (ulica, číslo domu, číslo miestnosti, miesto, PSČ, krajina);
telefónne číslo;
e-mailová adresa;
potvrďte registráciu.
Užívateľ získa prístup k účtu ihneď po potvrdení registrácie.
Pokiaľ Užívateľ registrácia potvrdí, je to považované za uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby Účtu.
Prostredníctvom Účtu môže Užívateľ najmä ukladať a meniť svoje údaje a prezerať zadané Objednávky.
Užívateľ môže kedykoľvek, bez udania dôvodu a s okamžitou platnosťou vypovedať Zmluvu o poskytovaní Služby Účtu, a to zaslaním výpovede Predávajúcemu e-mailom alebo poštou. Predávajúci zruší Účet ihneď po obdržaní vyhlásenia, o ktorom sa hovorí v predchádzajúcej vete.
V prípade, že Užívateľ používa Účet spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ustanoveniami Obchodných podmienok alebo dobrými mravmi, ako aj v prípade, že Užívateľ zverejňuje protiprávny obsah, môže Predávajúci Účet zablokovať, čo sa rovná výpovedi Zmluvy o poskytovaní Služby Účtu s výpovednou lehotou 7 (sedem) dní. Po uplynutí výpovednej lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete bude Účet trvalo vymazaný.
Zablokovanie alebo vymazanie Účtu nemá vplyv na plnenie Kúpnych zmlúv, ktoré Užívateľ uzavrel pred zablokovaním alebo vymazaním Účtu.


§ 6.Nakupovanie Výrobkov

Ceny Výrobkov ponúkaných v Obchode sú uvedené v slovenských korunách (CZK) a zahŕňajú DPH a ďalšie poplatky vyžadované českými právnymi predpismi.
Predávajúci prehlasuje, že Výrobky sú riadne označené, pokiaľ ide o názov, vyobrazenie a slovný popis obsahujúci informácie o surovinovom zložení a ďalších vlastnostiach pod podmienkou, že sa Výrobok vyrába v rôznych veľkostiach a farbách a Zákazník má možnosť vybrať si príslušnú veľkosť alebo farbu pred vložením Výrobku do „nákupného košíka“.
Kupujúci môže Výrobky nakupovať po založení Účtu, tak aj bez jeho založenia. Pokiaľ si Kupujúci založil Účet, mal by sa do tohto účtu pred nákupom prihlásiť.
Pre zakúpenie Výrobok musí Kupujúci vykonať nasledujúce kroky:
prejsť na webové stránky Obchodu;
prejsť na záložku vybraného Výrobku a kliknúť na možnosť „pridať do košíka“;
prejsť na záložku „košík“ a kliknúť na možnosť „prejsť k platbe“;
do zobrazeného formulára je potrebné zadať alebo vybrať nasledujúce údaje:
meno a priezvisko;
nepovinné – názov spoločnosti a IČ DPH (ak je Kupujúci Podnikateľom alebo Podnikateľom s právami Spotrebiteľa);
adresa bydliska/podnikania (ulica, číslo domu, číslo miestnosti, miesto, PSČ, krajina) alebo doručovacia adresa (ak je iná ako adresa bydliska/podnikania);
telefónne číslo;
e-mailová adresa;
spôsob doručenia;
spôsob úhrady;
povinne je potrebné zaškrtnúť políčko popri vyhlásení o zoznámení sa s Obchodnými podmienkami a súhlas s ich ustanoveniami;
kliknúť na možnosť „kúpiť a zaplatiť“ a následne za Výrobok zaplatiť podľa zvoleného spôsobu platby.
Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov doručenia Výrobku:
kuriérskou službou;
doručením do vybranej Zásielkovne.
Za Výrobok môže Kupujúci zaplatiť:
bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho;
prevodom pomocou platobného systému PayU;
v hotovosti pri prevzatí Výrobku doručeného kuriérom.
Platba za Výrobok sa uskutočňuje v slovenských korunách (CZK).
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Výrobku po zaplatení celej ceny a prevzatí Výrobku, pričom rozhodujúca je druhá uvedená podmienka.
Prezentácia Výrobkov v Obchode neznamená právne záväznú ponuku, ale je iba nezáväzným informačným internetovým katalógom, pozvánkou na podanie nezáväzných Objednávok. Predávajúci je oprávnený prijať Objednávku a uzavrieť Kúpnu zmluvu, ako aj odmietnuť vybavenie Objednávky.
Pokiaľ Kupujúci klikne na možnosť „kúpiť a zaplatiť“, považuje sa to za hájom o kúpe Výrobkov uvedených v Objednávke.
Po odoslaní Objednávky dostane Kupujúci potvrdenie o jej odoslaní na e-mailovú adresu, ktorú uviedol. Kúpna zmluva je uzatvorená po prijatí Objednávky Predávajúcim. Predávajúci oznámi Kupujúcemu prijatie objednávky elektronicky, a to zaslaním potvrdenia o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke alebo adresu priradenú k jeho Účtu.
Cena Výrobku v Obchode v okamihu podania Objednávky je pre Predávajúceho aj Kupujúceho záväzná a po podaní Objednávky ju nemožno meniť (a to ani v prípade, že Predávajúci neskôr cenu Výrobku zmení alebo na Výrobok poskytne zľavu).
V prípade, o ktorom sa hovorí v predchádzajúcej vete, sa Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim neuzatvára. Pokiaľ bola predmetná Objednávka uhradená Kupujúcim vopred, Predávajúci mu bezodkladne vráti všetky jeho platby.
Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu najmä s osobami, ktoré voči nemu hrubo porušili svoje povinnosti. V prípade, o ktorom sa hovorí

v predchádzajúcej vete, má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť Výrobkov ponúkaných v Obchode je závislá od skladových zásob a že Predávajúci nezaručuje ich nepretržitú dostupnosť. V prípade, že Predávajúci po prijatí Objednávky Kupujúceho zistí, že Výrobok už nie je dostupný, oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Objednávka, o ktorej sa hovorí v predchádzajúcej vete, stráca záväznosť okamihom, kedy Predávajúci zašle Kupujúcemu informáciu o nedostupnosti Výrobku.


§ 7. Vybavenie Objednávky

Predávajúci Výrobky zasiela na adresy nachádzajúce sa v Českej republike.
Pokiaľ Objednávka neobsahuje údaje uvedené v § 6 ods. 4 bod 4 Obchodných podmienok alebo pokiaľ Predávajúci zistí, že tieto údaje sú nesprávne, kontaktuje Predávajúci bez zbytočného odkladu Zákazníka na ním uvedenom telefónnom čísle alebo na e-mailovej adrese a informuje ho o zrušení Objednávky.
Náklady na dopravu Výrobku znáša Kupujúci.
Maximálna doba vybavenia objednávky je 30 (tridsať) dní od uzavretia Kúpnej zmluvy. Predávajúci vynaloží všetko úsilie, aby Objednávka bola vybavená čo najrýchlejšie.
Po uzavretí Kúpnej zmluvy zašle Predávajúci Kupujúcemu elektronickú faktúru za dodanie Výrobku na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke alebo uvedenú v Účte Kupujúceho.
Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu zakúpený Výrobok v bezchybnom stave. Kupujúci je povinný riadne dodaný Výrobok prevziať.
Výrobok by mal byť Kupujúcemu doručený v neporušenom stave.
Pokiaľ je Výrobok doručovaný kuriérom, mal by ho Kupujúci skontrolovať v prítomnosti kuriéra. Pokiaľ je obal Výrobku poškodený, mal by Kupujúci spísať protokol o poškodení a kontaktovať Predávajúceho.
V prípade, že si Kupujúci zakúpený Výrobok nevyzdvihne, má dopravca právo vrátiť Výrobok Predávajúcemu, ktorý má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, o ktorom sa hovorí v predchádzajúcej vete, zašle Predávajúci na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke alebo priradenú k účtu Kupujúceho „Potvrdenie o vrátení tovaru“. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho je účinné okamihom odoslania „Potvrdenia o vrátení tovaru“.
Predávajúci má právo naúčtovať Kupujúcemu všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s ďalšími pokusmi o dodanie Výrobku.


§ 8. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Ustanovenia tohto § 8 sa vzťahujú iba na Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom.
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď sa Výrobok dostal do vlastníctva Kupujúceho alebo Kupujúcim určenej tretej osoby, ktorá nie je dopravcom.
Kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy tým, že Predávajúcemu predloží vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy (ďalej len „Prehlásenie“). Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy postačí, keď je Vyhlásenie odoslané pred uplynutím termínu uvedeného v odseku 2 vyššie.
Vyhlásenie môže Kupujúci urobiť v akejkoľvek forme. Pre uľahčenie uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy však Predávajúci odporúča urobiť Vyhlásenie spôsobom uvedeným v ods. 5-7 nižšie.
Kupujúci môže Vyhlásenie urobiť vo forme:
elektronické;
papierové.
V prípade, že je Vyhlásenie urobené elektronickou cestou, zašle Kupujúci na adresu uvedenú v § 1 ods. 4 bode 1 Obchodných podmienok e-mailovú správu s nasledujúcimi náležitosťami:
meno a priezvisko Kupujúceho;
e-mailová adresa;
korešpondenčná adresa;
jasné vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy;
uvedenie Výrobkov, na ktoré sa odstúpenie od Kúpnej zmluvy vzťahuje;
číslo Objednávky;
dátum podania Objednávky.
Pokiaľ je Vyhlásenie urobené v papierovej forme, mal by Kupujúci vytlačiť a vyplniť formulár, ktorý je prílohou č. 1 Obchodných podmienok, a zaslať ho spolu s Výrobkom na adresu uvedenú v ods. 10 nižšie.
Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o obdržaní Vyhlásenia, akonáhle ho dostane elektronickou poštou.
Pokiaľ Kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, zašle Výrobok späť Predávajúcemu, a to do 14 (štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Na dodržanie lehoty, o ktorej sa hovorí v predchádzajúcej vete, postačí, keď je Výrobok vrátený pred jej uplynutím.
Výrobok bude zaslaný na odberné miesto, ktoré si Zákazník vyberie zo všetkých odberných miest ponúkaných logistickou spoločnosťou Zásielkovňa.
Kupujúci znáša priame náklady spojené s vrátením Výrobku.
Platby zaplatené Kupujúcim budú vrátené po obdržaní tovaru vráteného Predávajúcim. Predávajúci čiastku vráti prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, ktorý Kupujúci použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s Kupujúcim výslovne nedohodne inak. Kupujúci nenesie náklady na vrátenie vykonanej platby.
Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku, vyplývajúce z jeho používania spôsobom iným, než to bolo nevyhnutné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku.
Výrobok vrátený Kupujúcim musí byť neporušený, kompletný a bez známok používania.
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď Kúpna zmluva nebude uzavretá aj napriek správne podanej a prijatej Objednávku, najmä v prípade objednania Výrobku s nesprávne uvedenou cenou. V prípadoch uvedených v tomto odseku má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy doručí Predávajúci Kupujúcemu elektronicky bez zbytočného odkladu.


§ 9. Reklamácia Výrobkov

Predávajúci sa zaväzuje dodať Výrobok v bezchybnom stave.
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Výrobku až do okamihu prevzatia Výrobku Kupujúcim.
Nebezpečenstvo spôsobenia škody na Výrobku prechádza na Kupujúceho okamihom vydania Výrobku dopravcom.
Predávajúci vyhlasuje, že v okamihu prechodu nebezpečenstva spôsobenia škody na Výrobku na Kupujúceho:
Výrobok má vlastnosti dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo, pokiaľ takáto dohoda neexistuje, vlastnosti, s ktorými bol Kupujúci Predávajúcim Výrobku oboznámený alebo ktoré mohol Kupujúci očakávať vzhľadom na povahu Výrobku a na základe reklamy Predávajúceho;
Výrobok je vhodný pre zamýšľané použitie;
Výrobok zodpovedá kvalitou a prevedením vzorky, ktorá bola Kupujúcemu poskytnutá pred uzavretím Kúpnej zmluvy;
Výrobok vyhovuje platným právnym predpisom.
Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo uplatniť nároky z vád Výrobku v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Výrobku. Vyššie uvedené sa netýka:
Výrobku, ktorého cena bola znížená z dôvodu jeho vady;
vád spôsobených bežným používaním Výrobku;
v prípade predaja použitého Výrobku nezodpovedá Predávajúci za vadu zodpovedajúcu miere opotrebenia Výrobku v čase uzavretia Kúpnej zmluvy;
vád spôsobených povahou Výrobku.
Pokiaľ je vada Výrobku zistená Kupujúcim závažná, má Kupujúci právo:
požadovať výmenu Výrobku za bezchybný Výrobok, pričom keď sa vada týka iba časti Výrobku, ktorú je možné od celku oddeliť, požadovať výmenu tejto časti Výrobku a pokiaľ táto výmena nie je možná, odstúpiť od Kúpnej zmluvy;
požiadať o opravu Výrobku;
požiadať aj zníženie ceny Výrobku;
odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
Kupujúci má predávajúceho informovať o výbere svojho práva pri podávaní reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po podaní reklamácie. Výhrada uvedená v predchádzajúcej vete neplatí, pokiaľ Kupujúci požiadal o opravu vady Výrobku, ktorá je alebo ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Pokiaľ Predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote, je Kupujúci oprávnený požadovať namiesto odstránenia vady zníženie ceny Výrobku alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci je oprávnený požadovať zníženie ceny aj v prípade, keď Predávajúci nedodá Výrobok v bezchybnom stave v stanovenej lehote.

Pokiaľ Kupujúcim zistená vada Výrobku nie je závažná, je Kupujúci oprávnený požadovať odstránenie vady alebo zníženie ceny Výrobku. Kým Kupujúci neuplatní požiadavku uvedenú v predchádzajúcej vete, je Predávajúci oprávnený odstrániť vadu podľa vlastného uváženia. Pre zmenu požiadavky Spotrebiteľa je vyžadovaný predchádzajúci súhlas Predávajúceho. V prípade, že Predávajúci vadu Výrobku v stanovenej lehote neodstráni, je Kupujúci oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
V prípade, že Predávajúci po posúdení reklamácie dodá Kupujúcemu chybný Výrobok, najmä nevhodný na použitie, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
Kupujúci, ktorý reklamuje vadu Výrobku, predloží:
vlastnoručne podpísaný reklamačný formulár, ktorý je prílohou č. 2 Obchodných podmienok;
nákupný doklad k Výrobku alebo jeho kópiu;
Výrobok ktorý je predmetom reklamácie;
na odberné miesto zo všetkých odberných miest ponúkaných logistickou spoločnosťou Zásielkovňa.

Kupujúci, ktorý reklamáciu uplatnil a poskytol Predávajúcemu Výrobok, ktorého sa reklamácia týka, môže od Predávajúceho požadovať náhradu nákladov vynaložených na jeho dodanie. V prípade:
uznanie reklamácie Predávajúci bezodkladne uhradí Kupujúcemu náklady na dodanie reklamovaného Výrobku;
neuznanie reklamácie z dôvodu neopodstatnenosti nebudú náklady na dodanie reklamovaného Výrobku uhradené.

§ 10. Osobitné pravidlá pre vybavovanie reklamácií Kupujúcich, ktorí sú Spotrebiteľmi

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec posúdi reklamáciu Spotrebiteľa bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, pričom táto lehota začína plynúť okamihom, kedy Predávajúci posúdi Výrobok z hľadiska námietok uplatnených Spotrebiteľom.
Vada reklamovaného Výrobku musí byť odstránená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Pokiaľ Predávajúci nedodrží vyššie uvedenú lehotu, má Spotrebiteľ nárok na odškodné pre prípad zistenia neodstrániteľnej vady Výrobku.
Predávajúci zašle Spotrebiteľovi e-mailom potvrdenie o prijatí reklamácie spolu s uvedením jej obsahu, požiadavky Spotrebiteľa a lehoty a spôsobu jej vybavenia, vrátane termínu opravy. Pokiaľ reklamácia nie je uznaná, oznámi Predávajúci Spotrebiteľovi dôvody jej zamietnutia.
Spotrebiteľ je oprávnený podať proti rozhodnutiu Predávajúceho sťažnosť na Českú obchodnú inšpekciu v podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. j) Občianskeho zákonníka a § 15 ods. 3 Obchodných podmienok.

§ 11. Reklamácie týkajúce sa elektronicky poskytovaných služieb

Užívateľ môže reklamáciu podať, pokiaľ Predávajúci služby poskytnem je elektronicky v rozpore s Obchodnými podmienkami, čo má za následok najmä nefunkčnosť Obchodu alebo niektorej z jeho častí.
Užívateľ podávajúci reklamáciu z dôvodov uvedených v odseku 1 vyššie, zašle e-mailom na adresu uvedenú v § 1 ods. 4 bode 1 Obchodných podmienok správu s nasledujúcimi náležitosťami:
meno a priezvisko Užívateľa;
e-mailová adresa;
popis zistených nedostatkov.
Predávajúci na reklamáciu odpovie do 30 (tridsať) dní odo dňa jej obdržania, a to prostredníctvom elektronickej pošty.

§ 12. Darčekové poukazy

Pre nákup Darčekového poukazu je vyžadované, aby Kupujúci vykonal rovnaké úkony ako pri nákupe Výrobku. Darčekový poukaz je Kupujúcemu doručený elektronickou poštou ihneď potom, čo Kupujúci zaplatí.
Darčekový poukaz je vydávaný na doručiteľa a neobsahuje žiadne údaje identifikujúce osobu oprávnenú ho použiť.
Predávajúci súhlasí s použitím Darčekového poukazu Kupujúcim alebo inou osobou, ktoré Kupujúci Darčekový poukaz odovzdá. Osoba, ktorá používa Darčekový poukaz použije (bez ohľadu na to, či je alebo nie je Kupujúcim), sa ďalej označuje ako „Držiteľ“.
Držiteľ môže Darčekový poukaz použiť iba raz, a to počas jednej transakcie zahrňujúcej platbu za Výrobok zakúpený Držiteľom v Obchode.
Použitie Darčekového poukazu v Obchode spočíva v zadaní kódu umiestneného na Darčekovom poukaze do vyhradeného poľa formulára Objednávky počas transakcie v Obchode.
Pri zadávaní Objednávky s Darčekovým poukazom je Držiteľ povinný vo formulári Objednávky uviesť e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri nákupe Darčekového poukazu.
Ak je hodnota Darčekového poukazu:
nižšia ako hodnota transakcie vykonanej s Darčekovým poukazom, je Držiteľ povinný uhradiť rozdiel medzi hodnotou Darčekového poukazu a hodnotou transakcie zaplatením príslušnej peňažnej čiastky prostredníctvom dostupných platobných metód;
vyššia ako hodnota transakcie vykonanej s Darčekovým poukazom, nemá Držiteľ nárok na vrátenie rozdielu medzi hodnotou transakcie a hodnotou Darčekového poukazu.
Darčekový poukaz je možné použiť pri transakcii vykonanej najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa jeho nadobudnutia. V prípade nevyužitia Darčekového poukazu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete:
končí platnosť Darčekového poukazu;
jeho Držiteľ nemá nárok na vrátenie nevyužitej hodnoty Darčekového poukazu.
Darčekový poukaz nie je zameniteľný za hotovosť ani v plnej výške ani sčasti.
Na zmluvu o kúpe Darčekového poukazu sa primerane použijú ustanovenia Obchodných podmienok o Kúpnej zmluve.

§ 13. Duševné vlastníctvo Predávajúceho

Všetky súčasti Obchodu, najmä:
názov Obchodu;
logo Obchodu;
fotografie a popisy Výrobkov;
princípy fungovania webových stránok Obchodu, všetky ich grafické prvky, rozhranie, softvér, zdrojový kód a databáza
– sú právne chránené podľa platných právnych predpisov vrátane práva Európskej únie.

Akékoľvek využitie duševného vlastníctva Predávajúceho bez jeho predchádzajúceho výslovného súhlasu je zakázané.


§ 14. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov Predávajúcim nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na adrese: www.piumo.cz/pravidla/ochrana-osobnych-udaju.

§ 15. Mimosúdne riešenie sporov

Ustanovenia tohto § 15 sa vzťahujú iba na Zákazníkov, ktorí sú Spotrebiteľmi.
Zákazník má možnosť využiť mimosúdne postupy na prejednávanie reklamácií a vymáhanie nápravy.
Podrobné informácie o možnosti Zákazníka využiť mimosúdne postupy na vybavovanie reklamácií a vymáhanie nápravy a pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v sídle a na webových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (internetová adresa: https://www.coi.cz/).
Zákazník môže taktiež využiť platformu pre online riešenie sporov (ODR) na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16. Zmena Obchodných podmienok

Predávajúci môže vykonávať zmeny v Obchodných podmienkach v prípade, že sa jedná o:
zmenu predmetu činnosti Predávajúceho;
vykonanie technickej úpravy Obchodu, ktoré vyžadujú úpravu ustanovení Obchodných podmienok;
zákonnú povinnosť vykonať zmeny, vrátane povinnosti upraviť Obchodné podmienky podľa aktuálneho právneho stavu.
Zákazníci budú o zmene Obchodných podmienok informovaní ich zverejnením na webových stránkach Obchodu najmenej 7 (sedem) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. V lehote, o ktorej sa hovorí v predchádzajúcej vete, bude Užívateľom elektronickou poštou zaslaná revidovaná verzia Obchodných podmienok.
Kúpne zmluvy uzavreté pred dátumom účinnosti nových Obchodných podmienok sa riadia ustanoveniami vtedy účinných Obchodných podmienok.
Užívateľ, ktorý nesúhlasí so zmenou Obchodných podmienok, môže zmazaním Účtu ukončiť Zmluvu o poskytovaní Služby Účtu s okamžitou platnosťou do doby, než zmeny Obchodných podmienok nadobudnú platnosť. Nepodanie výpovede sa považuje za súhlas s poskytovaním elektronických služieb Predávajúcim v súlade s novelizovanými ustanoveniami Obchodných podmienok.

§ 17. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sa riadia českým právom a spory vzniknuté z ich uplatňovania podliehajú právomoci súdov Slovenskej republiky.
Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za nesplnenie Kúpnej zmluvy v dôsledku okolností, ktoré Predávajúci nemohol predvídať ani im zabrániť.
Všetky spory medzi Predávajúcim a Podnikateľovi týkajúce sa Kúpnych zmlúv uzavretých Podnikateľovi budú riešené v súlade s českým právom súdom príslušným podľa sídla Predávajúceho.
Súčasťou Obchodných podmienok sú tieto prílohy:
Príloha č. 2 – Reklamačný formulár.
Aktuálna verzia Obchodných podmienok platí od dňa 02. 08. 2023.